Čo musíte vedieť

Používaním webových stránok prevádzkovaných serverom spoločnosti Prologis a jeho pridružených a dcérskych spoločností (súhrnne označované ako „Prologis“), súhlasíte so všetkými podmienkami používania uvedenými v tomto dokumente. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosím, nepoužívajte žiadne webové stránky Prologis.

Zmeny

Prologis si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia meniť, upravovať, pridávať alebo odstraňovať akúkoľvek časť týchto podmienok používania, a to úplne alebo len čiastočne, kedykoľvek nahraním nových revidovaných podmienok používania na internetovej stránke Prologis. Zmeny v týchto podmienkach používania budú platné okamžite po ich nahraní. Vaše ďalšie používanie stránok Prologis po akejkoľvek zmene podmienok ich používania bude považované za súhlas s touto zmenou. Prologis môže ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť akýkoľvek aspekt webových stránok Prologis, vrátane dostupnosti akýchkoľvek funkcií webových stránok, a to kedykoľvek. Prologis taktiež môže obmedziť určité funkcie a služby, alebo obmedziť Váš prístup k časti alebo celej webovej stránke, a to bez upozornenia a bez záväzkov. Prologis môže ukončiť oprávnenia, práva a licencie udelené v tomto dokumente.

Autorské práva a ochranné známky

Všetok obsah na webových stránkach Prologis, ako je text, grafika, logá, ikony tlačidiel, obrázky a softvér, je majetkom spoločnosti Prologis alebo jej dodávateľov a je chránený zákonmi Spojených štátov amerických a medzinárodným autorským právom, ochrannou známkou alebo inými zákonmi. Materiály zverejnené na týchto stránkach Prologis môžu byť používané výhradne pre vašu osobnú potrebu alebo v súvislosti s akýmkoľvek obchodným vzťahom medzi vami a spoločnosťou Prologis a je možné stiahnuť ich na váš pevný disk alebo odoslať do tlačiarne iba pre tento účel. Nesmiete kopírovať, upravovať alebo šíriť obsah týchto stránok bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Prologis. Nič tu obsiahnuté implicitne nepriznáva či inak neudeľuje licencie alebo práva na patent, ochrannú známku, autorské práva alebo iné vlastnícke práva spoločnosti Prologis. Všetky práva vyhradené.

Použitie obsahu

Všetky informácie a obsahy na stránkach Prologis sú poskytované „tak, ako sú k dispozícii", bez akejkoľvek záruky, či výslovnej alebo predpokladanej, vrátane avšak nie výhradne predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel a neporušenia práv tretích strán. Spoločnosť Prologis sa snaží poskytovať presné a aktualizované materiály na svojich webových stránkach. Avšak spoločnosť Prologis neposkytuje žiadne záruky ani prehlásenia pokiaľ ide o presnosť a včasnosť materiálov poskytovaných prostredníctvom týchto webových stránok. Spoločnosť Prologis nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia na týchto webových stránkach.

Ostatné stránky

Pre vaše pohodlie môže Prologis poskytovať odkazy na webové stránky patriace iným spoločnostiam, vrátane pobočiek Prologis. Tieto stránky nie sú pod kontrolou spoločnosti Prologis, spoločnosť Prologis tieto stránky nemonitoruje, nevydáva žiadne vyhlásenia s ohľadom na akékoľvek záväzky ani nepreberá žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k akýmkoľvek stránkam tretích strán, vrátane a bez obmedzení stránok tretích strán, ktorých výrobky či služby sú inzerované alebo sú k dispozícii na nákup prostredníctvom stránok spoločnosti Prologis.

Zabezpečenie Prologisu

Spoločnosť Prologis neposkytuje investičné poradenstvo prostredníctvom týchto webových stránok a materiály na týchto webových stránkach by nemali byť považované za ponuku na predaj alebo výzvu na ponuku kúpy cenných papierov spoločnosti Prologis. Pokiaľ sa rozhodnete použiť akékoľvek materiály, ktoré sú k dispozícii na týchto webových stránkach na posúdenie, či kúpiť alebo predať cenné papiere spoločnosti Prologis, prosím, uvedomte si, že materiály na webových stránkach odrážajú iba minulé výnosy a historické informácie, a že tieto výsledky a informácie neobsahujú údaje o budúcej výkonnosti. Pozrite „výhľadové prehlásenia“ nižšie.

Výhľadové prehlásenia

Tieto webové stránky môžu obsahovať rôzne výhľadové prehlásenia a predpoklady týkajúce sa operácií, budúcich výsledkov a vyhliadok spoločnosti Prologis a jeho pridružených častí. Tieto výhľadové prehlásenia sú založené na súčasných očakávaniach a nie sú zárukou výnosu. Tieto prehlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré sú ťažko predvídateľné a sú mimo kontroly manažmentu. Skutočný výkon a výsledky sú predmetom dôležitých ekonomických a iných faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky alebo udalosti budú líšiť od tých, ktoré boli obsiahnuté alebo implicitne vyplývajú z výhľadových prehlásení a súvisiacich predpokladov. Mnohé z týchto rizík a neistôt sú uvedené v súboroch správ spoločnosti Prologis a Komisie pre cenné papiere. Akékoľvek výhľadové prehlásenia (vrátane ostatných zastaraných materiálov) sa vzťahujú iba k dátumu uskutočnenia a Prologis varuje čitateľov, aby sa na ne príliš nespoliehali. Spoločnosť Prologis nepreberá povinnosť aktualizovať tieto výhľadové prehlásenia založené na základe nových informácií, budúcich udalostí ani akokoľvek inak.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Prologis nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo exemplárne škody, vrátane, nie však výhradne, odškodnenia za ušlý zisk, poškodenie dobrého mena spoločnosti, zneužitie údajov či iných nehmotných strát (hoci Prologis bol upozornený na možnosť takých škôd), vyplývajúce z: (i) používania alebo nemožnosti používať webové stránky, (ii) neoprávneného prístupu alebo zmien prenosu vašich údajov; (iii) prehlásení alebo správania akejkoľvek tretej strany na týchto webových stránkach, alebo (iv) akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa týchto webových stránok.