Informacje niezbędne dla użytkownika

Poprzez korzystanie ze stron internetowych udostępnianych przez Prologis oraz jego podmioty stowarzyszone i podmioty zależne (zwane łącznie „Prologis”), użytkownik akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszych Warunkach Korzystania. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków Korzystania, nie powinien korzystać z żadnych stron internetowych Prologis.

Zmiany

Prologis zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzenia zmian, modyfikacji, uzupełnienia lub usunięcia dowolnego fragmentu niniejszych Warunków Korzystania, w całości lub częściowo, w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmienionych Warunków Korzystania na stronie internetowej Prologis. Zmiany wprowadzone do niniejszych Warunków Korzystania będą obowiązywać od momentu publikacji zmiany. Dalsze korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej Prologis po publikacji zmian do niniejszych Warunków Korzystania zostanie uznane za akceptację tych zmian. Prologis może zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać jakikolwiek aspekt strony internetowej Prologis, łącznie z dostępnością jakiegokolwiek elementu strony internetowej, w dowolnym czasie. Prologis może również wprowadzić limity dotyczące określonych elementów i usług lub ograniczyć dostęp użytkownika do części lub całej strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności. Prologis może wypowiedzieć upoważnienie, prawa i licencję, udzielone w niniejszych Warunkach Korzystania.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Cała treść zawarta na stronie internetowej Prologis, tj. tekst, grafika, znaki logo, ikony przycisków, obrazy oraz oprogramowanie, stanowi własność Prologis lub jego dostawców treści oraz jest chroniona przez prawo autorskie, prawo dotyczące znaków handlowych i inne prawo Stanów Zjednoczonych oraz prawo międzynarodowe. Materiały zamieszczone na niniejszych stronach przez Prologis mogą zostać pobrane wyłącznie do osobistego użytku użytkownika lub w związku z jakąkolwiek współpracą biznesową pomiędzy użytkownikiem i Prologis oraz mogą zostać zapisane na dysku twardym użytkownika lub wysłane do drukarki wyłącznie w tym celu. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub rozpowszechniania treści niniejszych stron bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Prologis. Żadne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Korzystania nie przyznaje poprzez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób żadnej licencji lub prawa wynikającego z jakiegokolwiek patentu, znaku handlowego, prawa autorskiego lub innego prawa własności Prologis. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z treści

Wszelkie informacje i treści zawarte na stronie internetowej Prologis są przekazywane według stanu istniejącego oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i domniemanej, obejmującej m.in. domniemane gwarancje wartości rynkowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszenia. Prologis stara się zamieszczać na jego stronie internetowej dokładne i aktualne materiały. Niemniej jednak Prologis nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień dotyczących dokładności lub terminowości materiałów dostarczonych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Prologis nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek błędów lub przeoczeń na niniejszej stronie internetowej.

Inne strony

Dla wygody użytkownika Prologis może zamieścić linki do stron internetowych należących do innych spółek, łącznie z podmiotami stowarzyszonymi Prologis. Powyższe strony nie znajdują się pod kontrolą Prologis oraz nie monitorujemy, nie udzielamy żadnych oświadczeń ani nie przyjmujemy odpowiedzialności w odniesieniu do stron osób trzecich, w tym bez żadnych ograniczeń za jakiekolwiek produkty lub usługi, które są reklamowane lub dostępne do zakupu za pośrednictwem tego rodzaju stron osób trzecich. Fakt, że Prologis zamieścił link do takich stron, nie powinien być interpretowany jako wydanie pozytywnej opinii na temat ich treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę przed wirusami i innymi destrukcyjnymi elementami, które mogą znajdować się na tych stronach.

Papiery wartościowe Prologis

Prologis nie udziela porad inwestycyjnych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, a materiał zawarty na stronie internetowej nie powinien być traktowany jako oferta sprzedaży lub zaproszenie do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych Prologis. W przypadku podjęcia przez użytkownika decyzji o skorzystaniu z jakiegokolwiek materiału dostępnego na niniejszej stronie internetowej podczas oceny ewentualnego zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych Prologis należy mieć na uwadze fakt, że materiał na stronie internetowej przedstawia wyłącznie wyniki z przeszłości i informacje historyczne oraz tego rodzaju wyniki i informacje nie muszą być wskaźnikiem przyszłych wyników. Zob. „Prognozy” poniżej.

Prognozy

Niniejsza strona internetowa może zawierać różne prognozy i przedstawiać założenia dotyczące działalności, przyszłych wyników i perspektyw Prologis oraz jego podmiotów afiliowanych. Niniejsze prognozy opierają się na obecnych przewidywaniach i nie stanowią gwarancji osiągnięcia wyników. Oświadczenia wiążą się z ryzykiem i niepewnością, które są trudne do przewidzenia i znajdują się poza kontrolą kierownictwa. Faktyczne wyniki będą uzależnione od ważnych czynników ekonomicznych i innych, które mogłyby spowodować odchylenie faktycznych wyników lub zdarzeń w istotny sposób od wyników i zdarzeń podanych lub sugerowanych w prognozach i związanych z nimi założeniach. Wiele spośród tych rodzajów ryzyka i niepewności omówiono w raportach przekazywanych przez Prologis do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy. Tego rodzaju prognozy (oraz wszelkie inne materiały opatrzone datą) obowiązują wyłącznie w dacie ich sporządzenia, a Prologis ostrzega czytelników, aby nadmiernie nie polegali na nich. Prologis nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek prognoz w oparciu o nowe informacje, przyszłe zdarzenia lub inne źródła.

Ograniczenie odpowiedzialności

Prologis nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, specjalne, wynikowe lub przykładowe, obejmujące m.in. szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, korzystania, danych lub inne straty niematerialne (nawet jeżeli Prologis został uprzedzony o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikające z: (i) korzystania lub niemożności korzystania przez użytkownika ze strony internetowej; (ii) nieupoważnionego dostępu do transmisji lub danych użytkownika lub wprowadzenia zmian do tychże; (iii) oświadczenia lub zachowania lub jakiejkolwiek osoby trzeciej na stronie internetowej; lub (iv) innej sprawy dotyczącej strony internetowej.