Co musíte vědět

Používáním webových stránek provozovaných serverem společnosti Prologis a jeho přidružených a dceřiných společností (souhrnně označované jako "Prologis"), souhlasíte se všemi podmínkami užívání uvedenými v tomto dokumentu. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím, nepoužívejte žádné webové stránky Prologis.

Změny

Prologis si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat jakoukoli část těchto podmínek užívání, a to zcela nebo jen zčásti, kdykoli nahráním nových revidovaných podmínek užívání na internetové stránky Prologis. Změny v těchto podmínkách užívání budou platné okamžitě po jejich nahrání. Vaše další užívání stránek Prologis po jakékoli změně podmínek jejich užívání bude považováno za souhlas s touto změnou. Prologis může ukončit, změnit, pozastavit nebo přerušit jakýkoliv aspekt webových stránek Prologis, včetně dostupnosti jakýchkoli vlastností webových stránek, a to kdykoliv. Prologis také může omezit určité vlastnosti a služby, nebo omezit Váš přístup k části nebo celé webové stránce, a to bez upozornění a bez závazků. Prologis může ukončit oprávnění, práva a licenci udělené v tomto dokumentu.

Autorská práva a ochranné známky

Veškerý obsah na webových stránkách Prologis, jako je text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, a software je majetkem společnosti Prologis nebo jejích dodavatelů a je chráněn zákony Spojených států amerických a mezinárodním autorským právem, ochrannou známkou nebo jinými zákony. Materiály zveřejněné na těchto stránkách Prologis mohou být používány výhradně pro vaši osobní potřebu nebo v souvislosti s jakýmkoli obchodním vztahem mezi vámi a společností Prologis a lze je stáhnout na váš pevný disk nebo odeslat do tiskárny pouze pro tento účel. Nesmíte kopírovat, upravovat nebo šířit obsah těchto stránek bez výslovného písemného souhlasu společnosti Prologis. Nic zde obsažené implicitně nepřiznává či jinak neuděluje licence nebo práva k patentu, ochranné známce, autorským právům nebo jiným vlastnickým právům společnosti Prologis. Všechna práva vyhrazena.

Užití obsahu

Veškeré informace a obsahy na stránkách Prologis jsou poskytovány "tak, jak jsou k dispozici", bez jakékoliv záruky, ať výslovné či předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv třetích stran. Společnost Prologis se snaží poskytovat přesné a aktualizované materiály na svých webových stránkách. Nicméně, společnost Prologis neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o přesnost a včasnost materiálů poskytovaných prostřednictvím těchto webových stránek. Společnost Prologis nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí na těchto webových stránkách.

Ostatní stánky

Pro vaše pohodlí, může Prologis poskytovat odkazy na webové stránky patřící jiným společnostem, včetně poboček Prologis. Tyto stránky nejsou pod kontrolou společnosti Prologis, Společnost Prologis tyto stránky nemonitoruje, nevydává žádné prohlášení s ohledem na jakékoliv závazky ani nepřebírá žádnou odpovědnost ve vztahu k jakýmkoli stránkám třetích stran, včetně, a to bez omezení, stránek třetích stran, jejichž výrobky či služby jsou inzerovány nebo jsou k dispozici k nákupu prostřednictvím stránek společnosti Prologis. Skutečnost, že Prologis poskytl odkaz na tyto stránky nelze interpretovat jako odpovědnost za jejich obsah. Uživatelé jsou sami zodpovědní za ochranu před viry a jinými destruktivními prvky, které mohou být přítomny na těchto stránkách.

Zabezpečení Prologisu

Společnost Prologis neposkytuje investiční poradenství prostřednictvím těchto webových stránek a materiály na těchto webových stránkách by neměly být považovány za nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce koupě cenných papírů společnosti Prologis. Pokud se rozhodnete použít jakékoliv materiály, jenž jsou k dispozici na těchto webových stránkách. Při posuzování, zda koupit či prodat cenné papíry Prologis, si prosím uvědomte, že obsah webových stránek odráží pouze výkonnost v minulosti a historické informace, a že tyto výsledky a informace neobsahují údaje o budoucí výkonnosti - viz. „výhledová prohlášení“ níže.

Výhledová prohlášení

Tyto webové stránky mohou obsahovat různá výhledová prohlášení a předpoklady týkající se operací, budoucích výsledků a vyhlídek společnosti Prologis a jeho přidružených částí. Tato výhledová prohlášení jsou založena na současných očekáváních a nejsou zárukou výkonu. Tato prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, které lze obtížně předvídat a jsou mimo kontrolu managementu. Skutečný výkon a výsledky jsou předmětem důležitých ekonomických a jiných faktorů, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky nebo události budou lišit od těch, které byly obsaženy nebo implicitně vyplývají z výhledových prohlášení a souvisejících předpokladů. Mnohé z těchto rizik a nejistot (no comma) jsou uvedeny v souborech zpráv společnosti Prologis a Komisí pro cenné papíry. Jakékoliv výhledová prohlášení (včetně ostatní zastaralých materiálů) se vztahují pouze k datu provedení a Prologis varuje čtenáře, aby na ně přehnaně nespoléhali. Společnost Prologis nepřebírá povinnost aktualizovat tato výhledová prohlášení založené na základě nových informací, budoucích událostí ani jakkoli jinak.

Omezení odpovědnosti

Společnost Prologis nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, nahodilé, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně, ale nikoli výhradně, odškodnění za ušlý zisk, poškození dobrého jména společnosti, zneužití dat či jiných nehmotných ztrát (i v případě, že Prologis byl upozorněn na možnost takových škod), vyplývajících z: (i) užívání nebo nemožnosti používat webové stránky, (ii) neoprávněného přístupu nebo změn přenosu vašich dat; (iii) prohlášení nebo chování jakékoliv třetí strany na těchto webových stránkách, nebo (iv) jakoukoli jinou záležitostí týkající se těchto webových stránek.